ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА
ПИШИТЕ НАМ:    pav53av@gmail.com

   НА ГЛАВНУЮ
   ОБЛАСТНАЯ МКК
   ОДЕССКАЯ СОТКА
   ВЕЛОТУРИЗМ В ОДЕССЕ
   ДОКУМЕНТЫ ПРЕЗИДИУМА
   УСТАВНЫЕ ФСТУ
   БЛАНКИ И ФОРМЫ
   ВИДЕО
   ФОТОАЛЬБОМЫ
   ФОТО
   РЕКЛАМА
   КОНТАКТЫ

Авторизация

Новости


СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Статьи 

 

 

 

 

Все материалы

2
558

2017-02-01 20:00

Устав ФСТУ (новая редакция)

Устав ФСТУ

  

        Затверджено Установчим З’їздом

                                                          Федерації  спортивного туризму України

 

Затверджено в новій редакції

VІ позачерговим  З’їздом

Федерації  спортивного

туризму України

10 грудня 2016 року

 

 

 

 

СТАТУТ

 

Федерації спортивного туризму України

                                                    (нова  редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016
І. Загальні положення

1.1. Федерація спортивного туризму України (надалі – Федерація), є всеукраїнською громадською неприбутковою, не політичною організацією, що створена на основі спільності інтересів громадян України – прихильників спортивного туризму, для реалізації своєї мети і завдань, передбачених цим Статутом. 

1.2. Повне найменування  Федерації – Федерація спортивного туризму України.

 Скорочене найменування – ФСТУ.

1.3. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.4. Федерація утворена рішенням Установчого З’їзду Федерації 22 вересня 2000 року та зареєстрована Міністерством юстиції України 8 лютого 2001 року, свідоцтво про реєстрацію № 1572.

1.5. Федерація поширює свою діяльність на всю територію України та керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом

1.6. Федерація діє на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності, взаємоповаги її членів, самоврядування, колективності  керівництва, законності та інформаційної відкритості (гласності).

1.7. Федерація набуває статусу юридичної особи з моменту реєстрації в Міністерстві юстиції України, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків; печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, власну символіку, прапор, зразки яких затверджуються Президією Федерації. Символіка реєструється в установленому законом порядку.

 

ІІ. Мета, завдання та  напрями діяльності

2.1. Основною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку спортивного туризму в Україні, підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному гармонійному розвитку особи, зміцненні здоров’я населення, формуванні здорового способу життя, патріотичному вихованню громадян України.

Федерація як неприбуткова організація не має на меті одержання прибутку.

2.2. Головними завданнями Федерації є:

1)    сприяння в реалізації державної політики щодо розвитку спортивного, масового, оздоровчого туризму;

2)    розробка в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення правової бази туризму;

3)    сприяння організації взаємодії колективів фізичної культури, туристських державних та недержавних установ, організацій, фондів, об’єднань тощо з розвитку спортивного, масового та оздоровчого туризму;

4)    сприяння організації навчально-методичної роботи, підготовці, підвищенню кваліфікації та атестації кадрів спортивного туризму;

5)    вивчення туристських можливостей України, розробка туристських спортивних маршрутів;

6)    організація та проведення спортивних туристських заходів, експедицій, змагань серед своїх членів;

7)    участь у розробці та впровадженні поточних та перспективних програм державних та інших органів, установ та організацій з питань розвитку спортивного, масового та оздоровчого туризму.

2.3. Для досягнення статутної мети та здійснення статутних завдань Федерація в установленому законом порядку здійснює діяльність за такими напрямками:

1)    створює свої територіальні структурні підрозділи  відповідно до цього Статуту;

2)    бере участь у виробленні державної політики щодо розвитку спортивного, масового та оздоровчого туризму;

3)    надає організаційну, методичну та може надавати матеріальну допомогу своїм структурним підрозділам, іншим фізкультурно-спортивним організаціям у роботі по залученню населення до занять туризмом;

4)    організує й проводить змагання, збори, експедиції, походи та інші заходи серед своїх членів;

5)    здійснює  міжнародне співробітництво та інтеграцію з питань розвитку спортивного, масового та оздоровчого туризму, проведення міжнародних туристських спортивних, масових та оздоровчих заходів та змагань, забезпечення участі спортсменів-туристів у міжнародних змаганнях;

6)    здійснює заходи з патріотичного, екологічного виховання населення засобами спортивного туризму, проводить природоохоронну роботу;

7)    сприяє розробці технічних умов та вимог до спортивно-туристського спорядження, інвентарю  та обладнання;

8)    сприяє прокладанню, ознакуванню та впорядкуванню туристських шляхів;

9)    сприяє організації роботи щодо попередження та профілактики аварійності, травматизму та нещасних випадків у спортивному туризмі;

10)           сприяє зміцненню матеріально-технічної бази спортивного туризму;

11)           сприяє організації наукових досліджень, розробці інформаційного та агітаційного забезпечення з питань спортивного, масового та оздоровчого туризму, пропаганді  спортивного туризму засобами масової інформації, видає навчально-методичні, краєзнавчі, маршрутні, довідково-інформаційні, рекламні, інші матеріали, шляхом створення видавництв,  організацій;

12)           сприяє організації й проведенню заходів по підготовці та підвищенню спортивної майстерності спортсменів,  кваліфікації тренерів і суддів –  членів Федерації;

13)           організує виготовлення сувенірної продукції та нагородної атрибутики з символікою;

14)           сприяє забезпеченню правового і соціального захисту спортсменів, тренерів, інших фахівців з туризму – членів Федерації;

15)           у встановленому порядку порушує клопотання перед центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо надання їй статусу національної спортивної федерації, делегування повноважень по розвитку спортивного туризму в Україні, подає матеріали на присвоєння почесних та кваліфікаційних спортивних звань членам Федерації;

16)           сприяє та бере участь у розробці та впровадженні комплексних і цільових програм; вносить свої пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

17)           сприяє реалізації державних програм, які відповідають статутним завданням Федерації;

18)           сприяє розробці нормативних актів,  їх прийняттю та реалізації;

19)           виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права;

20)           здійснює відповідно до закону підприємницьку діяльність, що відповідає меті (цілям) Федерації та сприяє її досягненню, як  безпосередньо, так й через створені в порядку передбаченому законом, юридичні особи;

21)           відкриває рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

22)           бере участь у поширенні матеріалів, створенні радіо-телепередач і фільмів, що відповідають меті Федерації, видає власний друкований орган;

23)           інформує громадськість про свою діяльність;

24)           представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси членів Федерації у відносинах з усіма третіми особами;

25)           пропагує свої мету і завдання, вільно поширює інформацію про свою діяльність, розповсюджує літературу, агітаційно-пропагандистські матеріали, вироби з власною символікою; проводить конференції, симпозіуми, "круглі столи", свята, благодійні виставки, фестивалі, лекції та інші заходи; бере участь у подібних заходах, що проводяться іншими організаціями і відповідають меті та завданням діяльності Федерації, визначеним цим Статутом;

26)           налагоджує співробітництво з українськими та іноземними державними і громадськими організаціями, фондами, науковими установами, підприємствами та іншими суб’єктами господарської діяльності, органами державної влади та місцевого самоврядування, а також іншими організаціями туристського спрямування;

27)           здійснює заходи по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх програм та проектів;

28)           одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх мети та завдань.

29)           спільно з іншими об’єднаннями громадян на добровільних засадах засновує або вступає в існуючі спілки громадські організації (спілки, союзи, асоціації, федерації тощо), укладає угоди з іншими об’єднаннями громадян про співробітництво та взаємодопомогу;

30)           може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.4. На виконання мети і завдань цього Статуту Федерація може засновувати, вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян,діяльність яких відповідає статутним завданням Федерації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

 

 

ІІІ. Членство у Федерації

3.1. Федерація будується на засадах індивідуального членства.

Членство в Федерації є фіксованим та підтверджується записом у реєстрі членів Федерації.

3.2. Членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 14 років та підтримують мету і завдання Федерації, визнають її Статут беруть  участь у роботі одного з її відокремлених підрозділів або місцевих осередків зі статусом юридичної особи та сплачують членські внески.  Членство в Федерації є добровільним.

3.3. Прийом у члени Федерації здійснюється зборами (конференцією) відокремленого  підрозділу, місцевого осередку зі статусом юридичної особи, а в період між ними – президією організації вказаних структурних підрозділів Федерації, на підставі особистої письмової заяви.

Прийом у члени Федерації Президією або З’їздом може здійснюватися лише у виняткових випадках, а саме :

а) у разі відсутності у регіоні місцевих осередків чи  відокремлених підрозділів або за їх згодою;

б) у разі подання бажаючими вступити в Федерацію  апеляції на відмову в прийнятті до Федерації місцевим осередком зі статусом юридичної особи або відокремленим підрозділом.

Орган Федерації, уповноважений здійснювати прийом у члени Федерації має право відмовити у прийнятті особи в члени Федерації з обґрунтуванням причин прийнятого рішення.

3.4. Права та обов’язки членів визначаються Статутом Федерації.

3.5. Членство у Федерації може бути припинене внаслідок:

1)      особистої письмової заяви до З’їду Федерації, зборів (конференції) відокремленого підрозділу або місцевого осередку зі статусом юридичної особи, а у період між ними до відповідної президії;

2)      виключення з Федерації за дії, несумісні з її Статутом;

3)      невиконання рішень керівних органів Федерації або її відповідного відокремленого підрозділу чи місцевого осередку зі статусом юридичної особи;

4)      тривалої неучасті в роботі Федерації (більше одного року) без поважних причин;

5)      несплати членських внесків за період більше одного року.

Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) у Федерації шляхом подання заяви до відповідних її статутних органів. Членство в Федерації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Федерації на будь-яких виборних посадах у громадському об’єднанні.

Рішення про виключення з Федерації  відповідно до п. 2, 3, 4 частини першої цієї статті приймається загальними зборами (конференцією) місцевої федерації – місцевого осередку зі статусом юридичної особи,    відокремленого підрозділу, а у період між ними президією вказаних структурних підрозділів кваліфікованою більшістю (не менше 2/3 присутніх учасників зборів (делегатів конференції) або 2/3 складу президії).

3.6. У Федерації може бути почесне членство.

Почесними членами Федерації можуть бути особи, які зробили особливо вагомий внесок у розвиток спортивного туризму в Україні.

Рішення про прийом у почесні члени приймається З’їздом або Президією Федерації.

Порядок набуття звання почесного члена Федерації, діяльності почесних членів регулюється положенням, що затверджується Президією Федерації.

Почесні члени Федерації мають право брати участь з дорадчим голосом на  З’їздах Федерації, засіданнях її керівних органів та керівних органів її територіальних структурних підрозділів.

3.7. Облік індивідуальних та почесних членів Федерації проводиться відповідно до Положення, що затверджується Президією Федерації.

 

 

ІV. Права та обов'язки членів Федерації

4.1. Права та обов’язки членів Федерації реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.

4.2. Кожен член Федерації має право:

1)    брати безпосередню участь у діяльності Федерації;

2)    входити до складу одного з відокремлених підрозділів або місцевого осередку зі статусом юридичної особи Федерації;

3)    виходити із складу одних відокремлених підрозділів чи місцевих осередків зі статусом юридичної особи  і входити до складу інших за згодою останніх;

4)    вільно викладати свої погляди і обговорювати будь-які питання життя Федерації;

5)    висувати кандидатури, включаючи власну, обирати й балотуватися в будь-який виборний орган Федерації;

6)    отримувати інформацію з питань діяльності Федерації;

7)    критикувати будь-який орган Федерації, будь-якого члена Федерації з посиланням на конкретні документи або дії, при обговоренні на засіданнях відповідних органів Федерації;

8)    подавати пропозиції, заяви, скарги та апеляції на дії чи бездіяльність керівних органів до будь-якого органу Федерації, її керівних осіб,  які  зобов'язані розглянути пропозиції, заяви, апеляції членів Федерації не пізніше, ніж у місячний строк після їх отримання або на своєму найближчому засіданні і дати на них вмотивовану відповідь (на прохання заявника - письмову);

9)    брати участь в усіх обговореннях органами Федерації своєї діяльності або пропозицій, заяв, апеляцій;

10)           брати участь з дорадчим голосом в засіданнях будь-якого органу Федерації за попереднім повідомленням керівництва останнього;

11)           на підтримку Федерації, захист нею своєї честі та гідності;

12)           вільно виходити з Федерації за власною письмовою заявою;

13)           користуватися майном Федерації на встановлених умовах.

4.3. Кожен член Федерації зобов’язаний:

1)    виконувати вимоги Статуту;

2)    дбати про зміцнення авторитету Федерації, дотримуватися дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики;

3)    виконувати рішення органів Федерації, прийняті в межах їхньої компетенції;

4)    брати участь у роботі місцевого осередку зі статусом юридичної особи або відокремленого підрозділу;

5)    сплачувати членські внески  відповідно до Положення, затвердженого Президією Федерації;

6) під час участі в спортивно-туристських заходах дотримуватись правил змагань, походів, виконувати вимоги безпеки, дбайливо ставитися до оточуючого природного середовища, пам’яток історії та культури.

 

 

V. Структура та статутні органи  Федерації

5.1. Федерація самостійно визначає свою організаційну структуру, форми та методи діяльності, керуючись цим Статутом та відповідно до чинного законодавства.

5.2. Основою Федерації є її територіальні структурні підрозділи – відокремлені підрозділи та місцеві федерації спортивного туризму у складі Федерації, які є її місцевими осередками зі статусом юридичної особи.

Діяльність зазначених структурних підрозділів поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць України  і спрямована на практичну реалізацію у відповідних регіонах статутної мети та завдань Федерації, мобілізацію для цього місцевого та галузевого спортивного потенціалу та поширення здорового способу життя серед населення.

5.3. Відокремлені підрозділи Федерації (далі – відокремлені підрозділи) не мають статусу юридичної особи і утворюються та припиняються за рішенням Президії Федерації  у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Відомості про утворені відокремлені підрозділи Федерації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Федерації.

Порядок організації діяльності відокремлених підрозділів встановлюється Положенням про відокремлені підрозділи Федерації, що затверджується Президією Федерації.

Відокремлені підрозділи у своїй діяльності керуються цим Статутом та Положенням про відокремлені підрозділи Федерації.

Керівництво відокремленим підрозділом здійснює Голова підрозділу, який   обирається на загальних зборах (конференції) членів Федерації, що перебувають на обліку у даному відокремленому підрозділі і діє на підставі Статуту Федерації та положення про відокремлений підрозділ.

Голова відокремленого підрозділу має право діяти від імені Федерації на підставі довіреності, виданої Президентом Федерації.

5.4.  Місцевими федераціями спортивного туризму у складі Федерації, є її місцеві осередки зі статусом юридичної особи  (далі – місцеві федерації), які діяли зі статусом юридичної особи на день введення в дію Закону України «Про громадські об’єднання» (01.01.2013) та стосовно яких відповідно до вказаного Закону України З’їздом Федерації прийнято рішення про збереження за ними статусу юридичної особи після введення Закону в дію.

5.5. Для досягнення статутної мети та здійснення статутних завдань місцеві федерації:

1)    організують виконання рішень керівних органів Федерації та своїх власних;

2)    виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем спортивного туризму на відповідній території, проводять їх в життя;

3)    співпрацюють з громадськими та профспілковими організаціями, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування;

4)    пропонують своїх активістів до керівних органів Федерації;

5)    порушують клопотання перед відповідними місцевими органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо делегування їм повноважень по розвитку спортивного туризму на відповідній території;

6)    здійснювати збір членських внесків серед членів Федерації, які перебувають на обліку в осередку, та адміністрування членських внесків;

7)    здійснюють прийом та облік індивідуальних членів Федерації в межах місцевого осередку;

8)    сприяють розвитку мережі місцевих туристських клубів на підприємствах, в установах та організаціях відповідного регіону;

9)    сприяють підготовці туристів-спортсменів до участі у змаганнях зі спортивного туризму;

10)           організує та проводить змагання зі спортивного туризму, а також інші масові, оздоровчі та навчально-тренувальні заходи для членів Федерації на відповідній території;

11)           організують та проводять туристські спортивні походи для членів Федерації, надають допомогу в їх проведенні іншим організаціям;

12)           за дорученням Президії Федерації здійснюють підготовку та проведення всеукраїнських та міжнародних змагань зі спортивного туризму;

13)           сприяють участі команд туристів-спортсменів відповідних регіонів у всеукраїнських, а також міжнародних змаганнях зі спортивного туризму;

14)           здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації суддів змагань зі спортивного туризму, інших категорій громадських туристських кадрів – членів Федерації;

15)           укладають договори та угоди відповідно до чинного законодавства;

16)           здійснюють відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку передбаченому законом, юридичні особи, діяльність яких відповідає меті (цілям) Федерації та сприяє її досягненню;

17)           відкривають поточні рахунки в установах банку, мають печатку та штамп зі своїм найменуванням та найменуванням Федерації та фірмовий бланк;

18)           займаються іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством України для громадських неприбуткових організацій.

5.6. Місцеві федерації, які діють в адміністративно-територіальних одиницях нижчого рівня, входять до складу місцевих федерацій, що діють в адміністративно-територіальних одиницях вищого рівня.      

5.7. Керівними органами місцевої федерації є загальні збори (конференція), президія; контролюючим органом - ревізійна комісія (ревізор); керівною особою - президент федерації (організації).

Рішення про зміни до складу керівних органів, статутів та місцезнаходження місцевих осередків зі статусом юридичної особи Федерації, а також рішення про припинення діяльності таких місцевих осередків приймаються в порядку, визначеному Законом України «Про громадські об’єднання» для громадських об’єднань.

5.8. Вищим керівним органом місцевої федераціїє загальні збори ії членів (конференція делегатів).

Загальні збори (конференція) скликаються президією місцевої федерації осередку не рідше одного разу на два роки.

Позачергові збори (конференція) місцевої федерації скликаються на вимогу 1/4 його чисельного складу або Президії Федерації.

Загальні збори (конференція)  є правоспроможними, якщо в їх роботі беруть участь більше половини членів місцевої федерації, або для участі у їх роботі зареєструвалось більше половини делегатів, обраних у порядку визначеному  президією місцевої федерації.

5.9. Загальні збори (конференція):

1)    обирають президію та президента місцевої федерації;

2)    обговорюють звіт президії, дають оцінку роботі президії та президента;

3)    обирають голову та членів ревізійної комісії або ревізора на термін не більший, ніж два роки. Заслуховують звіт ревізійної комісії (ревізора) та дають оцінку їхньої роботи;

4)    визначають чисельність та обирають віце-президентів місцевої федерації;

5)    визначають перелік комісій місцевої федерації з видів туризму та інших напрямків діяльності, які створюються в організації, створюють вказані комісії, а також колегії суддів змагань зі спортивного туризму, затверджують їх персональний склад на термін дії відповідних президій;

6)    реалізують право власності на майно та кошти місцевої федерації; затверджують його бюджет. Делегують президії окремі функції по господарському управлінню коштами та майном;

7)    відповідно до встановлених норм представництва обирають делегатів з’їздів Федерації;

8)    рекомендують кандидатури від даної федерації (організації) для балотування на З’їзді (конференції, загальних зборах) федерації (організації) вищого рівня, до якої входить ця федерація, у її виборні органи;

9)    відміняють рішення президії та президента свого місцевого осередку,  а також рішення керівних органів та керівних осіб тих організацій, які входять до її складу;

10)           приймають нових членів Федерації;

11)           кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж дві третини голосів від числа учасників зборів (конференції), виключають з Федерації її членів, за дії,  несумісні з її Статутом;

12)           приймають рішення про необхідність скликання позачергового З’їзду Федерації і надсилають його до Президії Федерації;

13)           приймають рішення про  виключення з Федерації ії членів, що перебувають на обліку в осередку .

Рішення приймаються кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж дві третини голосів від числа учасників зборів (конференції).

Усі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від числа учасників зборів (конференції).

Процедура голосування визначається зборами (конференцією).

5.10. У період між зборами (конференціями) діяльністю  місцевої федерації керує його президія.

5.11. Президія формується на термін не більший, ніж два роки. До складу президії входять президент та віце-президенти місцевого осередку, голови комісій з видів туризму та інших напрямів діяльності, колегій суддів змагань туристських спортивних походів та з видів спортивного туризму місцевої федерації за посадою.

5.12. Засідання президії скликаються президентом федерації (організації) не рідше одного разу на три місяці.

Позачергове засідання президії місцевої федерації скликається на вимогу 1/3 членів президії.

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів президії.

5.13. Рішення президії можуть прийматися як на її засіданнях, так і шляхом опитування її членів. Рішення президії, прийняте на її засіданні, є правочинним, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні членів президії місцевої федерації. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього проголосувало дві третини членів президії місцевого осередку.

5.14. Президія місцевої федерації:

1)      здійснює керівництво  федерацією, несе відповідальність за її діяльність;

2)      забезпечує виконання місцевою федерацією рішень керівних органів та Президента Федерації;

3)      скликає збори (конференції) та визначає норми представництва на них.

4)      може обирати віце-президентів місцевого осередку;

5)      може утворювати постійні або тимчасові виконавчі, робочі та консультативно-дорадчі органи, визначає їхню компетенцію та структуру, призначає та звільняє їхніх керівників. Визначає склад консультативно-дорадчих органів (крім штатних працівників). На штатних працівників виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів поширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування;

6)                створює колегії суддів змагань зі спортивного туризму та комісії, затверджує їх голів та склад на термін повноважень відповідних президій, спрямовує та оцінює роботу колегій та комісій Зазначені комісії та колегії  діють на підставі положень, що розробляються та затверджуються відповідними федераціями на підставі Типових положень про комісії та  Положень про колегії суддів змагань зі спортивного туризму, затверджених Президією Федерації;

7)      у період між зборами (конференціями) при потребі вносить зміни  до складу комісій, обраних на зборах (конференції), але не більше ніж 1/3 їх складу (не враховуючи виходу членів місцевого осередку зі складу комісій за власною заявою);

8)      затверджує проект договору з відповідним місцевим органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо делегування повноважень по розвитку спортивного туризму в регіоні;

9)      приймає рішення про заснування в установленому порядку установ, організацій, видавництв, засобів масової інформації, призначає та звільняє їхніх керівників;

10) в межах, визначених зборами (конференцією), розпоряджається коштами та майном федерації, затверджує кошторис доходів і видатків федерації, призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;

11) у період між зборами (конференціями) приймає нових членів Федерації;

12) може приймати  рішення про тимчасове звільнення від сплати членських внесків найбільш соціально незахищених членів Федерації, що перебувають на обліку осередку;

13)      кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж дві третини голосів від загальної кількості членів президії, виключає з членів Федерації за дії, несумісні з її Статутом;

14)      відміняє рішення президента федерації (організації);

15)      звітує перед членами місцевої федерації за свою діяльність;

16)      вирішує інші питання діяльності місцевої федерації відповідно до статутних завдань.

5.15. У період між зборами, конференціями, засіданнями президії діяльністю місцевої федерації керує її президент, який обирається зборами (конференцією) на термін не більший, ніж два роки.

5.16. Президент місцевої федерації:

1)    організовує діяльність місцевої федерації;

2)    без доручення представляє місцеву федерацію у зовнішніх стосунках;

3)    організовує виконання місцевою федерацією рішень керівних органів та президента Федерації;

4)    робить заяви від імені місцевої федерації;

5)    має право підпису фінансових та інших документів місцевої федерації;

6)    вирішує поточні питання діяльності  місцевої федерації ;

7)    скликає та організує засідання президії  місцевої федерації, головує на них;

8)    здійснює загальне керівництво виконавчими та робочими органами  місцевої федерації , приймає на роботу та звільняє з роботи їхніх штатних працівників;

9)    забезпечує контроль за виконанням рішень конференції (зборів) та президії  місцевої федерації ;

10)           може делегувати частину своїх повноважень віце-президентам;

11)           несе відповідальність і звітує перед  місцевою федерацією, Президією Федерації за свою діяльність.

5.17. Ревізійна комісія (ревізор):

1)    здійснює контроль за дотриманням статутних норм, чинного законодавства в діяльності  місцевої федерації ;

2)    призупиняє дію тих рішень керівних органів (окрім зборів або конференції) та керівних осіб  місцевої федерації , які суперечать Статуту або прийняті з його порушенням;

3)      розглядає пропозиції, скарги та заяви членів  місцевої федерації і приймає рішення щодо них;

4)      апелює до керівних органів або ревізійної комісії Федерації;

5) здійснює періодичні ревізії фінансової діяльності  місцевої федерації,  органів та установ, створених нею, а також виконання його бюджету

 

VI. Керівні органи Федерації

6.1. Керівними органами Федерації є:

З’їзд;

Президія;

Виконком Федерації.

Керівною особою Федерації є її президент.

Керівні органи та президент Федерації можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Федерації, віднесених до їх компетенції.

6.2. З’їзд Федерації

6.2.1. З’їзд Федерації є її вищим керівним органом. Він скликається Президією не рідше одного разу на чотири календарні роки.

Позачерговий (надзвичайний) З’їзд  повинен бути скликаний за ініціативою Президента, Президії чи Виконкому Федерації, на письмову вимогу  територіальних структурних підрозділів (місцевих федерацій, відокремлених підрозділів) Федерації, які представляють не менше 10 відсотків членів Федерації. У цих випадках Президія чи Виконком Федерації зобов’язані прийняти рішення не пізніше, ніж через місяць після отримання відповідних документів.

Якщо вимога територіальних структурних підрозділів про скликання З’їзду Федерації не виконана, ці підрозділи мають право  самі скликати З’їзд Федерації.

6.2.2. Делегати З’їзду обираються на зборах (конференціях) територіальних структурних підрозділів відповідно до норм представництва, встановлених Президією Федерації.

Голова Ради ветеранів та президент Федерації входять до складу делегатів З'їзду Федерації, незалежно від квоти територіальних структурних підрозділів.

У засіданнях З’їзду можуть брати участь запрошені гості  з дорадчим голосом.

6.2.3. З’їзд є правомочним, якщо для участі в ньому зареєструвалося більше половини  обраних делегатів.

6.2.4. З’їзд :

1)         визначає загальні принципи, напрями, стратегію і тактику діяльності Федерації; приймає рішення, заяви, звернення та резолюції з питань спортивного, масового та оздоровчого туризму;

2)         затверджує Статут Федерації, вносить до нього зміни та доповнення;

3)         затверджує регламент проведення З’їзду;

4)         обирає президента Федерації, Голову Ради ветеранів, Голову та членів Ревізійної комісії Федерації – на термін не більше ніж чотири роки;

5)         заслуховує звіти Президії в особі ії керівника президента, Ревізійної комісії, затверджує звіти;

6)         оцінює роботу Президії Федерації;

7)         визначає чисельний склад перших віце-президентів  та віце-президентів Федерації, за поданням президента Федерації обирає їх;

8)         визначає кількісний склад та обирає членів Ревізійної комісії на термін не більший, ніж чотири роки;

9)         реалізує право власності на майно та кошти Федерації. Делегує Президії повноваження по господарському управлінню коштами та майном Федерації;

10)    розглядає апеляції на рішення керівних органів, осіб Федерації та її організацій, Ревізійної комісії Федерації, ревізійних органів територіальних структурних підрозділів Федерації;

11)    відміняє рішення керівних органів, осіб Федерації та її територіальних структурних підрозділів, Ревізійної комісії Федерації, ревізійних органів територіальних структурних підрозділів Федерації;

12)    у виняткових випадках здійснює прийом у члени Федерації фізичних осіб; виключає з Федерації її членів за дії, несумісні зі Статутом Федерації;

13)    здійснює прийом у почесні члени Федерації;

14)    приймає рішення про реорганізацію Федерації;

15)    приймає рішення про припинення діяльності Федерації. В разі прийняття такого рішення, визначає чисельність Ліквідаційної комісії та обирає її членів;

16)    може делегувати частину своїх повноважень Президії Федерації.

З’їзд, як вищий орган Федерації, може взяти до розгляду будь-яке питання життя Федерації і прийняти рішення по ньому.

Усі посадові особи обираються З’їздом на термін не більший, ніж чотири роки. Строк повноважень осіб, обраних З’їздом, закінчується з моменту обрання нових осіб на виборні посади.

Рішення про припинення діяльності  місцевих осередків Федерації, про внесення змін та доповнень до Статуту Федерації, про припинення діяльності Федерації приймаються кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж 3/4 від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді, якщо інше не встановлено Законом.

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді, крім тих випадків, коли З’їзд визначить іншу процедуру. 

6.3. Президія Федерації.

6.3.1. У період між з'їздами діяльністю Федерації керує її Президія. Діяльністю Президії керує президент Федерації.

До складу Президії входять за посадою президент, перший (перші) віце-президент(и), віце-президенти Федерації, члени Виконкому, президенти     місцевих федерацій, голови відокремлених підрозділів, голови комісій, колегій суддів, комітетів Федерації,  члени Федерації, які сприяють розвитку спортивного туризму в Україні тощо. Президія Федерації формується на термін не більший, ніж чотири роки

 6.3.2. Засідання Президії скликаються президентом Федерації  не рідше одного разу на рік і є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Президії. Позачергове засідання Президії скликається на вимогу 1/3  членів Президії.

У засіданнях Президії Федерації можуть брати участь з правом вирішального голосу Голова Ради ветеранів, Голова Ревізійної комісії або їх заступники  (не впливаючи на кворум) заступники керівників територіальних структурних підрозділів (у разі відсутності на засіданні керівника – не більше однієї особи від відповідного підрозділу), заступники керівників комісій, колегій суддів, комітетів (в разі  відсутності голови – не більше однієї особи від комісії, колегії, комітету), а також з дорадчим голосом інші члени Ради ветеранів, члени Ревізійної комісії Федерації, а також запрошені гості.

Повноваження заступників керівників територіальних структурних підрозділів, заступників голів комісій, колегій, комітетів, які беруть участь в засіданні Президії підтверджуються дорученням особи, яку вони заміщують.

 

6.3.3. Рішення Президії можуть прийматися як на її засіданнях, так і шляхом опитування її членів. Рішення Президії, прийняті на її засіданнях є правочинним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Президії Федерації. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього проголосувало 2/3 обраних членів Президії Федерації з подальшим письмовим підтвердженням результатів особистого голосування.

Рішення про припинення діяльності відокремлених підрозділів, місцевих федерацій як місцевих осередків Федерації, пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту Федерації приймаються виключно кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж 2/3 від кількості присутніх на засіданні членів Президії Федерації.

Рішення  про кооптування до складу Президії нових членів приймаються виключно кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж 2/3 від кількості присутніх на засіданні членів Президії Федерації.

Процедура голосування визначається Президією Федерації.

6.3.4. Президія Федерації:

1)      має право приймати рішення з усіх питань, що не віднесені до компетенції З’їзду;

2)      звітує про свою роботу перед з’їздом, розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень З'їзду, визначеної ним стратегії;

3)      затверджує Програму діяльності Федерації на відповідний період;

4)      заслуховує щорічні звіти Виконкому, інформації Президента Федерації;

5)      розглядає звернення, заяви, апеляції, приймає рішення щодо них;

6)      приймає рішення про утворення у складі Федерації відокремлених підрозділів, а також про їх припинення (закриття), затверджує Положення про відокремлений підрозділ Федерації;

7)      приймає рішення про призупинення діяльності  місцевих осередків Федерації; 

8)      координує роботу відокремлених підрозділів Федерації та місцевих федерацій, які є її місцевими осередками зі статусом юридичної особи;

9)      у виняткових випадках приймає рішення про прийом фізичних осіб у члени Федерації;

10) у виняткових випадках може кооптувати до свого складу нових членів,  але   не більше 1/3 чисельного складу Президії Федерації;

11)      затверджує за поданням Виконкому та має право звільнення головного редактора друкованого органу Федерації;

12)      може створювати постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та виконавчі органи Федерації, визначає їхню компетенцію та затверджує положення про них, структуру, призначає та звільняє їхніх керівників. Визначає склад консультативно-дорадчих органів (крім штатних працівників);

13)      визначає перелік комісій Федерації з видів туризму та інших напрямків діяльності, колегій, комітетів тощо, які створюються в Федерації, приймає рішення про створення або ліквідацію зазначених комісій, колегій, комітетів, затверджує Положення про них, їхній персональний склад, оцінює та затверджує їхню роботу;

14)       скликає та організує з’їзди Федерації. Встановлює норми представництва для відокремлених підрозділів та місцевих федерацій, виходячи із їх чисельності на день прийняття рішення про скликання З'їзду та рівня розвитку спортивного туризму у відповідному територіальному структурному підрозділі за звітній період;

15)      відповідно до рішення З’їзду розпоряджається коштами та майном Федерації; затверджує кошторис доходів і видатків Федерації; призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;

16)      здійснює загальне керівництво діяльністю організацій, підприємств та установ Федерації;

17)      представляє Федерацію в стосунках з іншими громадськими організаціями та органами державної влади;

18)      організує добір, підготовку і перепідготовку кадрів Федерації;

19)      може рекомендувати кандидатури для обрання керівниками відокремлених підрозділів, місцевих федерацій та  вносити керівним органам зазначених територіальних структурних підрозділів пропозиції щодо звільнення їхніх керівників;

20)      затверджує зразки символіки, прапору

21)      затверджує положення про порядок прийому в члени Федерації та їх обліку, про сплату членських внесків, фінансовий регламент, інструкції та інші документи нормативного характеру Федерації;

22)      затверджує рішення Виконкому про заснування підприємств, установ, організацій, видавництв, засобів масової інформації, призначення  їхніх керівників та має право на їхнє звільнення;

23)       може делегувати частину своїх повноважень Виконкому чи президенту Федерації;

24)  у разі відставки президента Федерації призначає виконуючого обов'язки президента на термін до наступного з’їзду;

25) вирішує інші питання діяльності Федерації відповідно до статутних завдань;

26) у період між з’їздами може припинити повноваження:

а) першого віце-президента, віце-президента (віце-президентів) кваліфікованою більшістю у 2/3 голосів членів Президії Федерації, поклавши їх обов’язки на  окремих членів Президії Федерації;

б) президента Федерації кваліфікованою більшістю у 2/3 голосів членів Президії Федерації, поклавши його обов’язки на першого віце-президента або віце-президентів.

У цьому випадку скликається позачерговий (надзвичайний) З’їзд Федерації.

27)           приймає рішення про вступ до всеукраїнських, міжнародних та інших об’єднань, вихід з них та делегує представників Федерації до складу їх органів;

28)         може відмінити рішення президента Федерації, віце-президентів, керівних органів та керівних осіб територіальних структурних підрозділів;

29) за поданням  Голови Ради ветеранів затверджує склад Ради ветеранів;

30) в разі вибуття членів Ревізійної комісії Федерації, обраних З’їздом, в зв’язку із смертю, припиненням членства в неї, або виходом з Ревізійної комісії за власним бажанням, обирає нових членів  Ревізійної комісії Федерації в межах кількості, встановленої з’їздом.

6.3.5. Персональні питання розглядаються в присутності осіб, котрих вони стосуються. Після дворазової неявки останніх без поважних причин питання можуть вирішуватися  без їх присутності шляхом голосування.

6.3.6. Член Президії Федерації, який без поважних причин не брав участі більш як у трьох засіданнях поспіль, позбавляється членства в ній. Поважність причин відсутності визначаються Ревізійною комісією Федерації. Факт вибуття з членів Президії констатується на її засіданні.

6.3.7. Рішення Президії може бути оскаржене членами Федерації, або територіальними структурними підрозділами до Президії, Ревізійної комісії, або до наступного З’їзду Федерації..

6.4.Виконком Федерації

6.4.1.У період між засіданнями Президії діяльністю Федерації керує Виконком Федерації. Діяльністю Виконкому керує Президент Федерації.

До складу Виконкому входять за посадою президент, перший (перші) віце-президент (и), віце-президенти Федерації, голови комісій з видів туризму та інших напрямків діяльності Федерації, колегій, комітетів тощо.

Виконком формується на термін не більший, ніж чотири роки.

6.4.2. У засіданнях Виконкому можуть брати участь  заступники голів комісій, колегій, комітетів (в разі  відсутності голови та не більше однієї особи від відповідної комісії, колегії, комітету) з правом вирішального голосу, а також Голова Ради ветеранів або його заступник з правом вирішального голосу не впливаючи на кворум, інші члени Ради ветеранів та члени Ревізійної комісії Федерації з дорадчим голосом.

Повноваження заступників голів комісій, колегій, комітетів, які беруть участь у засіданні Виконкому підтверджуються дорученням особи, яку вони заміщують.

Засідання Виконкому скликаються Президентом Федерації в міру необхідності, але не рідше чотирьох разів на рік і є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Виконкому.

6.4.3.Рішення Виконкому можуть прийматися як на його засіданнях, так і шляхом опитування його членів. Рішення Виконкому, прийняті на його засіданнях є правочинними, якщо за них проголосувало більше половини  від загальної кількості присутніх на засіданні членів Виконкому Федерації. Рішення прийняте шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього проголосувало 2/3 від загальної кількості членів Виконкому Федерації.

Процедура голосування визначається Виконкомом Федерації.

 

6.4.4. Виконком Федерації:

1) звітує  перед Президією, організує виконання рішень з’їзду та Президії Федерації, в період між її засіданнями;

2) здійснює оперативне керівництво діяльністю організацій та установ Федерації;

3) представляє Федерацію у стосунках з іншими громадськими організаціями та органами державної влади;

4)затверджує календарні плани роботи Виконкому Федерації, річний календарний план всеукраїнських змагань зі спортивного туризму, а також міжнародних змагань, що проводяться в Україні;

5) організує підготовку та проведення всеукраїнських масових, оздоровчих, спортивних, навчально-тренувальних заходів для членів Федерації, міжнародних змагань зі спортивного туризму, що проводяться в Україні;

6) укладає договір з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо надання Федерації статусу національної спортивної федерації та делегування їй повноважень по розвитку спортивного туризму в Україні, а також договори про співпрацю з іншими центральними органами виконавчої влади, зацікавленими організаціями; здійснює підготовку та проведення міжнародних змагань зі спортивного туризму, сприяє участі  туристів-спортсменів України у відповідних  міжнародних змаганнях згідно з повноваженнями, делегованими Федерації центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту;

7) готує та подає на затвердження Президії Федерації положення про порядок прийому в члени Федерації та їх обліку, про сплату членських внесків, Фінансовий регламент, інструкції та інші документи нормативного характеру;

8) забезпечує підготовку та подає на затвердження до центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту Правила змагань зі спортивного туризму, пропозиції до Єдиної спортивної класифікації України, Регламенти (Положення) проведення всеукраїнських змагань тощо. Затверджує інші регламентні документи та методичні роз’яснення з питань організації та проведення змагань зі спортивного туризму, підготовки кадрів спортивного туризму тощо.

9) призначає та подає на затвердження Президії Федерації головного редактора друкованого органу Федерації;

10) за поданням Президента Федерації призначає та звільняє відповідального секретаря Федерації;

11) організує добір, підготовку і перепідготовку кадрів Федерації;

12) відповідно до рішень Президії розпоряджається коштами та майном Федерації; затверджує кошторис заходів Федерації;

13)приймає рішення про заснування підприємств, установ, організацій, видавництв, засобів масової інформації, рекомендує Президії для призначення та звільнення їхніх  керівників;

14) здійснює контроль за діяльністю виконавчих та консультативно-дорадчих органів Федерації;  

15) організує фінансово-господарську діяльність;

16) відповідно до рішень Президії Федерації здійснює повноваження останньої та звітує перед нею;

17) вирішує інші питання поточної діяльності Федерації.

6.5. Президент, перший (перші) віце-президент (и), віце-президенти Федерації:

6.5.1. У період між з’їздами, засіданнями Президії поточною діяльністю Федерації керує її президент, який є вищою керівною особою Федерації.

6.5.2. Президент Федерації:

1)    здійснює поточне керівництво діяльністю Федерації, без доручення представляє її у всіх зовнішніх стосунках;

2)    робить заяви від імені Федерації; має право підпису документів від імені Федерації;

3)    має право підпису Статуту, фінансових та інших документів Федерації;

4)    призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;

5)    ініціює скликання позачергового З’їзду, скликає засідання Президії, Виконкому, організує підготовку їх засідань, головує на них;

6)    здійснює загальне керівництво роботою комісій, колегій, комітетів, інших виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів Федерації;

7)    здійснює оперативне управління коштами та майном Федерації;

8)    затверджує штатний розпис виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів Федерації, положення про їхні структурні підрозділи, посадові інструкції штатних працівників;

9)    приймає на роботу та звільняє з роботи працівників виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів Федерації. На штатних працівників усіх цих органів поширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування;

10)           у межах статутних повноважень видає накази і розпорядження;

11)           може делегувати частину своїх повноважень першому (першим) віце-президенту(президентам), віце-президентам Федерації.

6.5.3. Президент Федерації обирається З’їздом з числа членів Федерації. Право внесення пропозицій щодо кандидатури президента Федерації мають Президія, Виконком, Рада ветеранів, територіальні структурні підрозділи Федерації, делегати З’їзду.

Перший віце-президент, перші віце-президенти, віце-президенти Федерації обираються З’їздом з числа її членів за поданням президента Федерації.

Право рекомендувати президенту Федерації кандидатури для обрання першим віце-президентом, першими віце-президентами, віце-президентами мають Президія, Виконком, Рада ветеранів, територіальні структурні підрозділи Федерації, делегати З’їзду.

6.5.4. Перший (перші) віце-президент(и) та віце-президенти за узгодженням із Президентом Федерації мають право без доручення представляти Федерацію в усіх зовнішніх стосунках, робити заяви від імені Федерації, а також за дорученням президента Федерації можуть мати право підпису фінансових та інших документів Федерації.

Перший (перші) віце-президент(и) та віце-президенти Федерації відповідають за окремі напрями діяльності Федерації, виконують доручення президента Федерації.

6.5.5. Президент, перший віце-президент (перші віце-президенти) та віце-президенти Федерації можуть бути виключені з Федерації лише за рішенням З’їзду.

6.5.6. Президент, або за його дорученням один із перших віце-президентів або віце-президентів Федерації можуть брати участь в засіданнях комісій з видів спортивного туризму та іншими напрямками роботи, колегій, комітетів з правом вирішального голосу (не впливаючи на кворум) і з правом дорадчого голосу в засіданнях Ревізійної комісії, Ради ветеранів, президій місцевих осередків, керівних органів відокремлених підрозділів Федерації.

VII. Контрольні, консультативно-дорадчі органи, а також комісії, колегії та комітети Федерації

7.1. Контрольним органом Федерації є її Ревізійна комісія, склад якої обирається З’їздом на термін не більший, ніж чотири роки.

7.2. Ревізійна комісія:

1)      визначає власну структуру;

2)      поновлює членство в Федерації осіб, необґрунтовано виключених з неї місцевими федераціями, відокремленими підрозділами;

3)      розглядає заяви про порушення членами Федерації, її територіальними структурними  підрозділами або керівними органами Федерації норм Статуту Федерації та вносить пропозиції з цього приводу відповідним керівним органам Федерації;

4)      розглядає внутрішні конфліктні ситуації та виносить свої рекомендації щодо них,  окрім питань, що відносяться до компетенції колегій суддів змагань спортивних туристських походів та з видів спортивного туризму;

5)      перевіряє виконання бюджету керівними, виконавчими та іншими органами Федерації;

6)      проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Федерації, її федерацій (організацій) та утворених нею установ;

7)      координує діяльність ревізійних комісій або ж ревізорів місцевих федерацій, відокремлених підрозділів;

8)      звітує перед З’їздом про результати своєї діяльності;

9)      здійснює контроль за дотриманням цього Статуту в діяльності Федерації, а також може здійснювати контроль за діяльністю територіальних структурних підрозділів Федерації;

10) виконує інші функції, передбачені Статутом та іншими нормативними документами Федерації.

7.3. Керівництво Ревізійною комісією здійснює її голова, який обирається З’їздом на термін не більший, ніж чотири роки.

7.4. Ревізійна комісія діє на підставі Положення про неї, яке затверджується Президією та не повинно суперечити Статуту.  У випадку, якщо таке положення відсутнє, Ревізійна комісія розробляє тимчасовий порядок своєї діяльності і здійснює свої функції згідно з ним до затвердження Президією Положення про Ревізійну комісію.

7.5. Члени Ревізійної комісії можуть бути виключені з Федерації тільки З’їздом.

7.6. Рада ветеранів.

7.6.1. Консультативно-дорадчим органом Федерації є Рада ветеранів, склад якої затверджується  Президією на термін дії Президії. Рада ветеранів діє на підставі Положення, що затверджується Президією Федерації та не повинно суперечити Статуту.

7.6.2. Рада ветеранів складається з членів Федерації -  моральних авторитетів загальнодержавного рівня, відомих в Україні спортсменів-туристів, організаторів  спортивного туризму. Персональний склад Ради ветеранів

 формується Головою Ради ветеранів з урахуванням пропозицій територіальних структурних підрозділів Федерації. Чисельний склад Ради ветеранів не може перевищувати 30 осіб.                 

7.6.3. Керівництво Радою ветеранів здійснює Голова, який обирається З’їздом.

За поданням Голови Ради  ветеранів Рада ветеранів обирає зі свого складу Заступника голови Ради ветеранів.

7.6.4. Голова Ради ветеранів  або його заступник можуть брати участь у засіданнях Виконкому та Президії Федерації з правом вирішального голосу (не впливаючи на кворум) і з правом дорадчого голосу в засіданнях усіх інших керівних та контрольних органів Федерації. Усі інші члени Ради ветеранів можуть брати участь у засіданнях будь-яких керівних чи контрольних органів Федерації або її осередків з правом дорадчого голосу.

7.6.5. Рада ветеранів:

1)    має право рекомендувати З’їзду Федерації кандидатуру для обрання Президентом Федерації

2)    визначає власну структуру  та регламент своєї діяльності;

3)    вносить пропозиції до порядку денного засідань усіх органів Федерації, з обов’язковим їх включенням до розгляду;

4)    розробляє пропозиції щодо засадних положень програм діяльності Федерації, трактує положення програмних документів Федерації у спірних питаннях;

5)    за згодою сторін може бути третейським арбітром у внутрішніх спірних питаннях та конфліктах, що виникають у Федерації;

6)    інформує З’їзд, Президію, Виконком про окремі питання своєї діяльності;

7)    входить з поданням до усіх органів Федерації;

8)    займається питаннями розвитку ветеранського спортивного туризму, зокрема й проведенням змагань ветеранів.

7.6.6.  Засідання Ради ветеранів скликаються Головою Ради ветеранів у міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

Рішення Ради ветеранів приймається кваліфікованою більшістю голосів від присутніх на її засіданні членів.

7.7. Інші консультативно-дорадчі органи, а також комісії, колегії та комітети Федерації створюються за необхідністю та з метою виконання статутних завдань Федерації і діють відповідно до Положень, що затверджуються Президією Федерації.

7.8.  Органи дисциплінарного контролю.

7.8.1. Органами дисциплінарного контролю в Федерації є:

- Спортивно-дисциплінарний комітет (далі – СДК);

- Апеляційний комітет.

7.8.2. Органи дисциплінарного контролю в спортивному туризмі можуть розглядати будь-які внутрішні спори у Федерації, крім тих, що відносяться до компетенції Ревізійної комісії.

7.8.3. Члени органів дисциплінарного контролю в спортивному туризмі не можуть входити до складу Президії, Виконкому та Ревізійної комісії Федерації.

7.8.4. Голови та члени органів дисциплінарного контролю в спортивному туризмі обираються президією Федерації  терміном на чотири роки. Органи дисциплінарного контролю в спортивному туризмі Федерації підзвітні тільки З’їзду Федерації. 

7.8.5. Юрисдикція та процесуальні дії органів дисциплінарного контролю в спортивному туризмі визначаються Дисциплінарними регламентом Федерації, затвердженими Президією Федерації.

7.8.6. Порядок формування та діяльності органів дисциплінарного контролю в спортивному туризмі визначається окремим Положенням, яке затверджується Президією Федерації.

 

VIII. Власність, майно та кошти Федерації

8.1. Федерація та її місцеві федерації – місцеві осередки зі статусом юридичної особи для виконання статутної мети (цілей) мають право бути учасниками цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства, володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане їм членами Федерації або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті безпосередньої підприємницької діяльності Федерації, її місцевих осередків, підприємницької діяльності створених ними юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом, а також мати рахунки в банківських установах.

У власності Федерації, її місцевих федерацій можуть бути будівлі, приміщення, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, транспортні засоби, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, облігації, інші цінні

папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Федерації, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.

Федерація є неприбутковою організацією. Її місцеві федерації, які набули статусу юридичної особи, є неприбутковими організаціями.

8.2. Джерелами формування коштів і майна Федерації та її місцевих федерацій зі статусом юридичної особи  можуть бути:

1)    вступні, цільові та членські внески членів Федерації; 

2)    кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Федерації, інших осіб, підприємств, установ, організацій в установленому законом порядку;

3)    пасивні доходи;

4)    дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;

5)                кошти державного та місцевих бюджетів, що виділяються у розпорядження Федерації для виконання державних, регіональних програм розвитку туризму, реалізації статусу національної спортивної федерації та повноважень, делегованих центральним та місцевими органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту;

6)    благодійна гуманітарна та технічна допомога;

7)      доходи від основної діяльності Федерації, що здійснюється нею безпосередньо, а також її місцевими осередками зі статусом юридичної особи, відокремленими підрозділами  відповідно до Статуту та законодавства; підприємницької діяльності створених Федерацією чи її організаціями юридичних осіб (товариств, підприємств, видавництв, засобів масової інформації, установ тощо).

8.3. У власності Федерації та її місцевих осередків можуть бути будівлі, приміщення, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, транспортні засоби, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, облігації, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Федерації, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.

Право власності Федерації реалізовує його вищий орган управління – З’їзд, в порядку, передбаченому законом та Статутом Федерації. Окремі функції щодо управління майном за рішенням З’їзду та відповідно до Статуту Федерації можуть бути покладені на створені Федерацією відповідно до Статуту керівні органи, юридичні особи (товариства, підприємства), місцеві осередки, відокремлені підрозділи Федерації.

8.4 Федерація через свої керівні органи має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Доходи (прибутки) Федерації, як неприбуткової організації, використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети, статутних завдань.

 

 

8.5. Керівні органи Федерації можуть закріплювати певне належне їй майно за своїми територіальними структурними підрозділами і делегувати керівним органам останніх повноваження по розпорядженню ним.

8.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників) членів Федерації, працівників (крім оплати  їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб.

8.7. Федерація в цілому, її місцеві федерацій – місцеві осередки зі статусом юридичної особи як окремі юридичні особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не несуть відповідальності за зобов'язання будь-яких інших юридичних осіб.

Федерація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів Федерації. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Федерації, якщо інше не передбачено законодавством.

Федерація не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів Федерації.

З’їзд має право визначити інші випадки конфлікту інтересів щодо використання активів Федерації.

8.8. Федерація, її місцеві федерації – місцеві осередки зі статусом юридичної особи формують і виконують власний бюджет. Вони ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової адміністрації та вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

8.9. Члени Федерації сплачують членські внески до територіального структурного підрозділу Федерації, до якого вони безпосередньо належать. Періодичність, розмір та порядок сплати членських внесків, розмір та строки перерахунку на рахунок Федерації встановлюються Положенням, яке затверджується Президією Федерації.

8.10. Кошти, отримані від членських внесків, розподіляються відповідно до Положення про членські внески.

 

ІХ. Припинення діяльності Федерації або її територіальних структурних підрозділів

9.1. Припинення діяльності Федерації здійснюється:

1) за рішенням вищого органу управління Федерації – з‘їзду (шляхом саморозпуску) або реорганізації (шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 3/4 від кількості делегатів, зареєстрованих на з’їзді.

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Федерації.

Діяльність будь-якого територіального структурного підрозділу Федерації припиняється, якщо в його складі залишилося менше трьох членів.

 

 

9.2. У разі припинення діяльності Федерації (у результаті ії ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі її активи передаються  одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету, якщо інше не буде передбачене чинним на момент ліквідації законодавством.

9.3. Якщо рішення про припинення діяльності Федерації прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з її розпуском, вирішуються в межах чинного законодавства відповідно до рішення суду.

9.4. Рішення про реорганізацію Федерації приймається З’їздом у порядку, визначеному законодавством.

Якщо З’їздом прийнято рішення про реорганізацію Федерації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

9.5. Після прийняття З’їздом рішення про припинення діяльності Федерації припиняється діяльність усіх її організацій .

9.6. Рішення про припинення діяльності місцевих федерацій – місцевих осередків зі статусом юридичної особи Федерації приймаються у порядку, визначеному Законом України «Про громадські об’єднання».

У разі прийняття З’їздом Федерації рішення про припинення своїх місцевих осередків як юридичних осіб правонаступником майна, активів та пасивів таких осередків є Федерація.

9.7. Рішення про припинення діяльності відокремленого підрозділу приймається Президією Федерації. Повідомлення про припинення відокремленого підрозділу подається до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Федерації.

9.8. Рішення про припинення діяльності Федерації публікується в періодичній пресі.

 

X. Порядок внесення змін і доповнень

до Статуту Федерації

10.1. Зміни та доповнення до Статуту Федерації затверджуються з’їздом Федерації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 3/4 від кількості делегатів, зареєстрованих на з’їзді.

10.2. Зміни і доповнення до Статуту Федерації реєструються в установленому законом порядку.

 

 

 

Президент Федерації,

народний депутат України                                                  А. Лопушанський

Коментарии
Всего: 0
Нет коментариев
НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ


Архив путешествий


Катамараны - изготовление, прокат, ремонт
Бизнес-ресурс - интернет-ресурс Вашего бизнеса
Автозапчасти On-line
Курорты и гостиницы
Тюнинг Mitsubishi
Мода и стиль
Кино и кинематограф

   © 2009 Все права защищены.
   E-mail: sozdanie_web@ukr.net
   Украина, г. Николаев, пр. Ленина, 10
Телефон: +38-048-724-48-11
E-mail: azimut11@ukr.net
Администратор: sozdanie_web@ukr.net
Создание сайта: www.sozdanie.in.ua   
Оптимизация сайта:   
www.sozdanie.in.ua